Juhatuse liikme käsundusleping või tööleping?

Juhatuse liikme leping on olemuselt käsundusleping, mis erineb töölepingust juriidiliselt aga ka näiteks maksustamise osas. Märkimist väärib juhatuse liikme ravikindlustuse tekkimine.

Maksustamise mõttes on kahe lepingu oluliseks erinevuseks töötuskindlustusmakse summaarse suurusega 3% brutotasust. Mõnel juhul peetakse töölepingu eeliseks töötuskindlustuskaitset, mis tagab hüvitise teatud tingimustel lepingu lõpetamise korral. Ometi välistab töötuskindlustusseadus juhatuse liikme kindlustuse.

Erandina on töölepingu sõlmimine juhatuse liikmega korrektne, kui selle lepingu alusel täidetavad tööülesanded ei kuulu juhatuse liikme ülesannete hulka seaduses sätestatud pädevust arvestades. Kirjeldatud erandjuhul on juhatuse liikmel kaks lepingut: juhatuse liikme leping ja tööleping, millest tulenevalt täidab ta kahte erinevat rolli. Kuna erinevalt töölepingust võimaldab juhatuse liikme leping ülesannete täitmist, selle eest tasu saamata, siis võib tekkida ka igati korrektne olukord, kus kogu juhatuse liikme kontole laekuv tasu on töölepingu alusel makstud töötasu.

Olulist tähelepanu väärib juhatuse liikme ravikindlustuse tekkimine. Nimelt on levinud väärarusaam, mille järgi tekib juhatuse liikmel ravikindlustus, kui tema eest on igas kuus deklareeritud minimaalne sotsiaalmaksu kohustus. Nimelt ei näe seadus juhatuse liikme tasu puhul ette sotsiaalmaksu tasumist mitte vähem, kui vastavalt sotsiaalmaksu kuumääralt nagu see on töölepingu korral. Täna on mitmete, tasu mitte saavate juhatuse liikmete ravikindlustus haigekassa ebatäpsuse tõttu just sel moel kehtinud. Lahendusena on juhatuse liikme ravikindlustuse tekkimiseks vajalik reaalne juhatuse liikme tasu väljamakse, millelt arvestatud sotsiaalmaks täidaks vähemalt miinimumnõude. Alates 2013. aasta algusest peaks seega igakuine juhatuse liikme tasu olema brutosummas vähemalt 290 eurot.

Kokkuvõttes on juhatuse liikme seadusest tulenevate kohustuste täitmise eest makstava tasu maksustamisel ning deklareerimisel lähtuda juhatuse liikme tasule, mitte töötasule kehtivatest reeglitest. Juhatuse liikme lepingu sõlmimine eraldi dokumendina ei ole paljudel juhtudel üldse vajalik, sest tasu määramiseks piisab pädeva organi otsusest, milles võib määrata ka muud hüvitised. Ravikindlustuse järjepidevaks kehtimiseks tuleb juhatuse liikmele maksta igakuist tasu, mis tagab vähemalt miinimumnõudele vastava sotsiaalmaksu arvestamise.

Ülalkirjutatud on refereeritud lõppenud aasta detsembri MaksuMaksjas  Lasse Lehise ja Gaily Kuusiku avaldatud artiklist, milles käsitletakse juhatuse liikme lepingu teemat põhjalikumalt.