Tasemekoolituse maksuvabastus alates 01.01.2012

Alates 01.01.2012 ei loeta enam tasemekoolitust erisoodustuseks. Tasemekoolituseks loetakse koolitust mis võimaldab õhtuses või kaugõppe õppevormis või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust. Tasemekoolituse läbimist tõendab tunnistus või diplom.

Maksuvabastus kehtib tasemekoolituse kompenseerimisel töölepingu alusel töötavale töötajale, teenistujale, juriidilise isiku juhatuse liikmele või mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhile. Maksuvabastus ei laiene kontrollorgani liikmetele, töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötava või teenust osutavale füüsilisele isikule.

Tasemekoolituse maksuvabastuse tingimuseks on otsene tasemekoolituse vajadus (investeering töötajasse) ja kehtiv töösuhe.

Tasemekoolituse katmise kulutus on õigustatud, kui tööandja vajab oma eesmärkide täitmiseks just sellise kvalifikatsiooniga spetsialisti. Tööandjapoolset tasemekoolituse kulude katmist tuleks vaadelda tavapärase investeeringuna, mille eesmärgiks on eelduste loomine tööandja edukaks toimimiseks tulevikus. Sellise kulutuse tegemisel on õigustatud eeldada töötaja hilisemat panust (näiteks 3 aastat) temasse investeeritu tagasiteenimiseks.

Töötajaga peab olema sõlmitud kehtiv leping ning töötaja peab olema asunud tööle ehk maksusoodustus ei laiene tasemekoolituskuludele, kui leping on sõlmitud ning kokkuleppeliselt asutakse tööle alles näiteks kolme kuu pärast.

Maksuhaldur soovitab sõlmida töötajatega koolituskulude kokkuleppe (töölepingu seaduse § 34), milles näidatakse ära tasemekoolituse sisu ja kulud, kulude tegemise otsene vajadus ja põhjus.

Maksuhaldur juhib tähelepanu, et maksuvabastusel ei eristata töötaja õppimist osakoormusega, eksternina, õhtuõppes või kaugõppes. Endiselt ei käsitleta erisoodustusena tasemekoolituse raames läbitud üksikuid aineid, kui need on otseselt seotud ettevõtlusega ja vajalikud töötaja tööks.

Erisoodustusena käsitletakse kulude hüvitamist täiendavalt võetud üksikute õppeainete eest, mis ei kuulu antud õppekavasse ja/või ei ole vajalikud tasemekoolituse läbimiseks (sh ei ole otseselt seotud ettevõtlusega ega vajalikud töötaja tööks). Tasemekoolitusega kaasnevate sõidu- ja majutuskulude hüvitamisel ei ole maksuvabastust ette nähtud.

Allikas: http://www.emta.ee/index.php?id=31630