Kuidas OSS ja IOSS maksumaksja elu muudavad?

Alates 1. juulist maksustatakse Euroopa Liidus piiriülest e-kaubandust- ja teenindust uutmoodi. Käesolevas blogipostituses vaatame, mida toob uus kord kaasa tarbijatele.

Esiteks: Miks võeti MOSS erikorra asemel kasutusele OSS ja IOSS?

Seni kehtinud MOSS (Mini One Stop Shop) asendab  OSS (One Stop Shop) ja IOSS (Import One Stop Shop) erikorrad. Muudatuse eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ja tagada Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused võrreldes ühenduseväliste riikide ettevõtetega.

Meenutame, et MOSS oli digiteenuste maksustamise vabatahtliku erikord, mis lubas teenusepakkujal deklareerida ja tasuda teises liikmesriigis tasumisele kuuluvat käibemaksu oma asukohariigi maksuhalduri kaudu ilma, et ta peaks end registreerima käibemaksukohustuslaseks kliendi asukohariigis.

MOSS-i asendav OSS on põhimõtteliselt laiendatud MOSS. See kehtib senisest laiemale hulgale teenustele, mille käibe tekkimise koht on teises liikmesriigis, samuti ühendusesisesele kaugmüügile ja teatud juhtudel ka internetipõhise kauplemiskoha ehk e-poe kaudu kauba müümisele.

OSS-ile lisanduv uus erikord IOSS kehtib ühendusevälisest riigist imporditavate kaupade kaugmüügile. MOSS erikorra kasutaja ei pea OSS erikorraga liitumiseks avaldust esitama, küll aga peab tegema avalduse IOSS-iga liitumiseks.

Mõlema erikorraga liitumine on endiselt vabatahtlik. Seda ei pea tegema, sest saab ka ilma, kuid erikorra kasutamine muudab elu mugavamaks.

Teiseks: Millised on OSS ja IOSS erikorraga kaetud tehingud?

OSS ja IOSS erikorrad katavad nii digitaalsete kui füüsiliste kaupade ja teenuste müügi vastavalt Euroopa Liidu siseselt ning üle selle välispiiride. OSS erikorra alla kuuluvad teenused, mida osutatakse teise liikmesriigi tarbijale ning mille käive tekib tarbija asukohariigis. IOSS erikorra alla kuuluvad teenused, mida osutatakse liikmesriigi tarbijale väljastpoolt Euroopa Liitu.

Üheskoos toovad OSS ja IOSS kaasa aga veel ühe põhimõttelise muudatuse. Selleks on uued piirmäärad. OSS-i alla minevate tehingute piirmäär on 10 000 eurot. Selle ületamisel tuleb käibemaks tasuda ostja asukohariigis.

IOSS erikord rakendub, kui imporditava kauba väärtus ei ületa 150 eurot. Ettevõtja, kes müüb lõpptarbijale ainult kolmandatest riikidest imporditud kaupu vajab vaid IOSS erikorra registreeringut. Selleks tuleb esitada eraldi avaldus.

Kolmandaks: Kuidas ja kellel läheb elu mugavamaks?

OSS ja IOSS erikorrad võimaldavad deklareerida kõigisse liikmesriikidesse teostatavate piiriüleste müügitehingute käibemaksud ühel deklaratsioonil ja tasuda kogu käibemaks oma asukohariigis vajaduseta registreerida ettevõtet käibemaksukohustuslasena ka tarbijate asukohariikides.

IOSS teeb lihtsamaks ja mugavamaks Euroopa Liitu mittekuuluva riigi kaupmehe elu. Ta saab deklareerida ja maksta kõigi erikorraga hõlmatud kaupade importimisel Euroopa Liitu käibemaksu enda registreerimisliikmesriigis selle asemel, et tasuda käibemaks importimise hetkel igas liikmesriigis, kuhu konkreetne kaup läheb.

IOSS teeb lihtsamaks ja mugavamaks ka tarbija elu. Kui müüja on liitunud IOSS erikorraga, ei pea ostja kauba Euroopa Liitu saabumisel esitama tollideklaratsiooni ja tasuma käibemaksu  Selle asemel saab müüja koguda ostjalt kauba eest tasumisel ka käibemaksu ning deklareerida see ise ostja asemel maksuhaldurile igakuiselt esitatavas IOSS deklaratsioonis.

OSS teeb lihtsamaks ja mugavamaks iga Eesti kaupmehe elu, kelle teenuste või toodete turg on üle Euroopa Liidu. Enam ei ole vaja end igasse riiki eraldi käibemaksukohuslaseks registreerida, vaid OSS-iga liitudes arveldatakse maksud kvartaalselt Eesti maksuhalduri kaudu ning maksuraha jõudmine tarbija kodumaale pole enam kaupmehe mure.

OSS teeb lihtsamaks ja mugavamaks ka tootjate koostöö kaupmeestega väljaspool Euroopa Liidu piire. Seda saab kasutada e-pood, kes müüb ühendusevälise riigi ettevõtja kaupu, mis on toodetud koostöös Eestis asuva tootjaga, kui sellel ettevõtjal üheski Euroopa Liidu liikmesriigis püsivat tegevuskohta ei ole.

OSS erikorda saab kasutada ka lõpptarbija asukoha liikmesriigis osutatavate kinnisasjaga või kindla toimumispaigaga seotud teenuste puhul nagu näiteks ehitamine, kultuuri- ja spordiüritused jne.

Kokkuvõttes on OSS-i ja IOSS-iga nagu iga uue asjaga – on küll parem, kuid esialgu tahab harjumist. Ning parem, kui keegi algul kõrvalt suunab, julgustab või suisa ette näitab. Seega, kui on vaja midagi OSS-i või IOSS-i järgi vormistada või tekkis täiendavaid küsimusi, võta julgelt ühendust. Aitame.

Viimane aeg on e-arved tööle panna ja teha tarka tööd

Loe, miks on viimane aeg e-arved kasutusele võtta ning milliseid eeliseid see pakub.

Käibemaksumäära muudatus alates 01.01.2024

Uuenda oma teadmisi käibemaksumäära olulistest muudatustest alates 01.01.2024.

Kuidas kaitsta ettevõtte kontosid pettuste eest: 5 olulist soovitust

Kas teie ettevõttes on piisavalt panustatud küberturvalisusele?