When do service contracts qualify as board member contracts and employment contracts?

Mida jälgida teenuselepingute klassifitseerimisel töö- ja juhatuse liikme lepinguks:

  • teenuseid osutanud äriühingud väljastavad teenuse saajale arveid iga kuu ja üldjuhul samas suuruses;
  • äriühingud pakuvad kindlal ajavahemikul teenust ainult või valdavas osas ühele teenuse saajale;
  • teenuse saajale tema juhatuse liikmete poolt äriühingute nimel osutatud teenuseks on teenuse saaja nõustamine ülesannetes, mida nad täidavad juhatuse liikmetena;
  • teenuste osutamise lepingutel on töölepingutele omased tunnused.

Riigikohus nõustus oma otsuses (RKHK 3-3-1-12-15), et eelnimetatud asjaolud võimaldavad teha järelduse, et tehingu tegelikuks sisuks olid äriühingu ja füüsiliste isikute vahelised töö- ja juhatuse liikme suhted.

Millal on põhjendatus teenuste osutamine äriühingu kaudu:

  • kui on loodud äriühingute grupi haldamiseks eraldi valdusühing, mille töötajate tööülesannete hulka kuulub grupi liikmete juhtimine või nõustamine;
  • kui juhatuse või nõukogu liikmed ei tegutse juhitavas äriühingus igapäevaselt ning nende ametiülesannete täitmiseks vajalikud kulud katab ja töövahendid tagab teenust osutav äriühing;
  • kui juhtorgani liige on ametisse nimetatud lühiajaliselt või ta pakub juhtimisteenust paljudele äriühingutele (eriti näiteks juhatust asendavate organite puhul, nagu likvideerija või pankrotihaldur).

Nende asjaolude põhjal on tehingu tegelikuks sisuks juhtimis- või konsultatsiooniteenuse osutamine äriühingu kaudu.

Juhime tähelepanu, et teenuselepingu ümberklassifitseerimisel töö- ja juhatuse liikme lepinguks arvestatakse tehtud väljamaksetele juurde kõik maksud, mida maksab väljamakse tegija. Seega loetakse väljamaksed netotuluks, millele  lisandub ca 60-70% tööjõumakse. Loomulikult ei pääse ka viiviste maksmisest. Loe pikemalt siit.

Vanasõna: Julge hundi rind on rasvane, järelikult võetakse sealt kus on võtta.